ม.เชียงใหม่กับนโยบาย ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก

ม.เชียงใหม่กับนโยบาย ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามประกาศเซ็นประกาศ ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก ภาคฤดูร้อน บรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษาช่วงโควิดระบาด

วันที่ 22 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

หลัก ๆ ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง เศรษฐกิจมีภาวะถดถอยรุนแรง มช.ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงพิจารณามาตรการในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา เพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนการศึกษา ดังนี้

1.ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,250 บาท, 2.ลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ร้อยละ 10 และ 3.สำหรับแนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามประกาศ ม.เชียงใหม่ เรื่อง แนวทางบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ปรับลดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยอนุโลม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *