แต่งตั้ง “พระพรหมบัณฑิต” กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมจร

แต่งตั้ง “พระพรหมบัณฑิต” กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมจร

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงมีพระบัญชา แต่งตั้ง “พระพรหมบัณฑิต” และ “ดร.สุชาติ เมืองแก้ว” เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้มีหนังสือลงนามโดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ. ลงวันที่ 16 ก.พ. 2564 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระบุว่า ตามลิขิตอ้างถึงในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 รูป/คน ตามความในมาตร 17(4) แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำความกราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อขอรับพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ชาติ ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้ว และทรงโปรดมีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 รูป/คน เรียบร้อยแล้ว 
    
ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชา แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งให้ 1.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) อดีตอธิการบดีมจร 2.ดร.สุชาติ เมืองแก้ว อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *