แต่งตั้ง “พระพรหมบัณฑิต” กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมจร

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงมีพระบัญชา แต่งตั้ง “พระพรหมบัณฑิต” และ “ดร.สุชาติ เมืองแก้ว” เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่