มจร วัดไร่ขิง ช่วยแก้ปัญหาขยะ-มลพิษชุมชนแก่งระเบิด

มจร วัดไร่ขิง ช่วยแก้ปัญหาขยะ-มลพิษชุมชนแก่งระเบิด

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง ช่วยแก้ปัญหาขยะมูลฝอย และมลพิษจากการเผาไม้ไผ่ใน ต.แก่งระเบิด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นำมาทำ “ปุ๋ยคอนโด” และ “กระถางไม้ไผ่” สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

โดยการเปิดหลักสูตรนี้เป็นไปตามนโยบายของ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ในฐานะ ผอ.วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ที่ต้องการสร้างนักพัฒนาสังคมที่มีการประยุกต์หลักทางพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือชุมชน

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการทางสังคม”  หรือ Social Lab เพื่อเป็นพื้นที่ให้ศึกษาวิจัยที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ร่วมกับการปฏิบัติการในพื้นที่ของนิสิตระดับปริญญาโท ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ โดยมีความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคเอกชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

ล่าสุดนิสิตจากหลักสูตรดังกล่าวในรุ่นที่ 2 ได้ลงพื้นที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ต.แก่งระเบิด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จนสามารถช่วยแก้ปัญหาหลักของชุมชน คือ ขยะมูลฝอย และมลพิษจากการเผาไม้ไผ่ ได้อย่างยั่งยืน ทั้งเข้าไปช่วยสร้างผลิตภัณฑ์เกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *