มจร วัดไร่ขิง ช่วยแก้ปัญหาขยะ-มลพิษชุมชนแก่งระเบิด

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง ช่วยแก้ปัญหาขยะมูลฝอย และมลพิษจากการเผาไม้ไผ่ใน ต.แก่งระเบิด อ.เมือง