อว. ออกมาตรการผ่อนผันค่าลงทะเบียน ช่วยนิสิตนักศึกษา-ผู้ปกครองช่วงโควิด

อว. ออกมาตรการผ่อนผันค่าลงทะเบียน ช่วยนิสิตนักศึกษา-ผู้ปกครองช่วงโควิด

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ออกมาตรการช่วยเหลือ ประกาศลดและผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน เผยมีหลายมหาวิทยาลัยร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองช่วงโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

วานนี้ (28 ม.ค. 2564) ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว. ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 โดยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อว. มีการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามประกาศ อว. ตั้งแต่ มี.ค. 2563 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม และที่สำคัญ อว.ขอให้สถาบันอุดมศึกษาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เร่งด่วนและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อนำงบประมาณไปจ้างงานนิสิตนักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ให้ทำงานในกิจการของสถาบันตามความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ปรับลดค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากประชาชนเป็นกรณีพิเศษด้วย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบได้อีกทางหนึ่ง

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการในส่วนของภาพรวม คือ มีการประสานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่นักศึกษาในราคาถูก และจากข้อมูลที่รายงานเข้ามา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต่างตอบรับนโยบายนี้ และมีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น การลดและผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าบำรุงหอพักและประสานกับหอนอกเพื่อลดค่าเช่า จัดหาคอมพิวเตอร์และแจกซิมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จัดตั้งกองทุนการศึกษาและกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

“การระบาดระลอกใหม่นี้ รมว.อว. ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ มีความห่วงใยมาก ท่านได้ประชุมหารือกับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งไปแล้ว พร้อมมอบนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่และให้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษา ซึ่งขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในเรื่องลดและผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนและคืนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว อว. ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในสังคมที่ให้ความห่วงใยนิสิตนักศึกษา ช่วยกันเสนอแนะแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพราะนิสิตนักศึกษาเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตไปกำหนดอนาคตของประเทศ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *