รายละเอียดค่าใช้จ่าย“คณะแพทยศาสตร์”แต่ละมหาลัย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย“คณะแพทยศาสตร์”แต่ละมหาลัย

อีกหนึ่งคณะในฝันของน้อง ๆ หลายคน ที่มีความฝันอยากจะเป็นคุณหมอ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และชอบดูแลผู้อื่นให้หายจากอาการป่วย ทั้งนี้การเป็นหมอยังถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีค่าตอบแทนที่สูงอีกด้วย แต่การที่จะเรียนให้จบออกมาเป็นคุณหมอที่มีคุณภาพได้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะนอกจากจะต้องเป็นคนเก่งแล้ว ยังจะต้องเป็นคนที่มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น และเสียสละมาก ๆ ด้วย / อัปเดต ค่าเทอม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ข้อมูลค่าใช้จ่าย (อ้างอิงข้อมูลจาก Triam-ent.com เว็บไซต์ทางด้านความรู้ และการศึกษา เมื่อปี 2563) ของคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย 22 แห่ง ในประเทศไทย ดังนี้

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 252,000 บาท

2.มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 106,000 บาท

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 360,000 บาท

3.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 144,000 บาท

4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 253,200 บาท

5.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 336,000 บาท

6.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 106,000 บาท

7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 216,000 บาท

8.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 240,000 บาท

9.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ) : 5,940,000 บาท

10.มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 3,300,000 บาท

11.มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 192,750 บาท

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 490,700 บาท

13.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 504,000 บาท

14.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 240,000 บาท

15.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 600,000 บาท

16.มหาวิทยาลัยพะเยา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 600,000 บาท

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 336,000 บาท

18.มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 240,000 บาท

19.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 480,000 บาท

20.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าเล่าเรียนต่อเทอม : 33,900 บาท

21.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 276,000 บาท

22.มหาวิทยาลัยสยาม

ค่าเล่าเรียนต่อเทอม : 250,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *