มหาวิทยาลัยกับสังคม

มหาวิทยาลัยกับสังคม

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนให้แก่แผ่นดินแล้วยังมีภารกิจและกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการงานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างน่าสนใจ

นั่นคือ โครงการกำลังใจ อันเป็นโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระนามในขณะนั้น) เพื่อสนับสนุนการเตรียมคน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพเพื่อสามารถนำความรู้ ทักษะแต่ละสาขาอาชีพไปประกอบอาชีพหลังจากการพ้นโทษ ซึ่ง

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) นอกจากทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ทำวิจัย และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้ว

ภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมบนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย เนื่องจากมีความพร้อมด้านเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านต่างๆของแต่ละคณะ รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรของคณาจารย์ต่างๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

ดังนั้น มทรส.จึงเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการกำลังใจในพระราชดำริดังกล่าว พร้อมจัดทำแผนโครงการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆที่ มทรส.จัดตั้งอยู่นั้นๆ ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงด้วย

เพื่อให้การฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการนี้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความภาคภูมิใจ จึงร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในการ ฝึกอาชีพร่วมกันด้วย ซึ่งบางสาขาอาชีพที่มีการฝึกอบรมจะให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วย อาทิ ช่างเชื่อม อาร์กโลหะ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฯลฯ และบางสาขาวิชาจะเป็นการฝึกร่วมกัน เมื่อผ่านการฝึกจบจะได้รับประกาศนียบัตรจาก มทรส. และหนังสือรับรอง จาก กพร.ด้วย เพื่อการันตีถึงทักษะฝีมือหลังผ่านการอบรม ซึ่งจะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการด้วย

สำหรับหลักสูตรการฝึกแต่ละคณะของ มทรส. ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เน้นการฝึกงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และอาชีพช่างตัดผมชาย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เน้นการ เกษตร และแปรรูป คณะบริหารธุรกิจฯ เน้นการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อวางแผนอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำหรับ คณะศิลปศาสตร์ เน้นงานบริการ อาทิ ธุรกิจกาแฟ แต่งหน้าเค้ก ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

การฝึกอาชีพภายใต้โครงการนี้ นอกจากผู้ต้องขังสามารถกลับสู่สังคมด้วยความมั่นใจ ด้วยทักษะฝีมือที่ดีสามารถประกอบอาชีพอย่างมั่นคงแล้ว นักศึกษาจะได้ร่วมปฏิบัติงานจริง และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วย นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคมนอกจากการเรียนการสอนและการวิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *