มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Kasetsart University ) มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษา วิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการ บริการวิชาพื้นฐาน บริหารโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือกับนานาชาติ