มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประเมินความพร้อม เกณฑ์ “QS Stars University Rating System”

มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประเมินความพร้อม เกณฑ์ “QS Stars University Rating System”

มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประเมินความพร้อม เกณฑ์ “QS Stars University Rating System” ระดับ 5 ดาว 7 ด้าน ย้ำคุณภาพและมาตรฐานระดับสสากล

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถผ่านการประเมินจาก QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว ถึง 7 ด้าน โดยเกณฑ์ QS Stars University Rating System ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประเมิน ในระดับ 5 ดาว 7 ด้าน ได้แก่ Teaching (ด้านการเรียนการสอน) Employability (ด้านการมีงานทำของบัณฑิต) Internationalization (ด้านความเป็นนานาชาติ) Facilities (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) Arts And Culture (ด้านศิลปะและวัฒนธรรม) Innovation (ด้านนวัตกรรม) และ Life Sciences And Medicine  ซึ่งจากผลการประเมิน สะท้อนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับในสาขา Life Sciences And Medicine อยู่ที่ 143 ของโลก และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากการที่ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานจนได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 100 ของโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *