ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เลื่อนสอบปลายภาค

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เลื่อนสอบปลายภาค

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เลื่อนสอบปลายภาคออกประกาศเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคที่หนึ่ง ปี 2563 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

รายงานจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ว่า ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา และประชาชน มสธ.จึงขอเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2563 ที่จะสอบวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ออกไปก่อน และจะประกาศกำหนดการสอบใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

รศ.ดร.ปราณี กล่าวต่อว่า รวมถึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของศธ.ฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2564 กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการงดการจัดการเรียนการสอนและให้งดการจัดกิจกรรมใดใดที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักศึกษาส่งผลกระทบให้โรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นสนามสอบของมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสอบให้แก่นักศึกษาได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของนักศึกษา ที่เข้าสอบ รวมถึงบุคลากรที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฎิบัติราชการเกี่ยวกับการสอบทั่วประเทศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงให้เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา2563 ในวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ออกไป จนกว่าจะมีประกาศหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น อันหนึ่งขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *