โรงเรียนบ้านเขาวง ทำ “เกษตรเชิงเดี่ยว” ลดต้นทุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านเขาวง ทำ “เกษตรเชิงเดี่ยว” ลดต้นทุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดโครงการกิจกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน และลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเขาวง ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา

ประวัติของโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นมาจากประชาชนชาวเขาวง  บ้านเขาหน้าแดง และบ้านคลองชา  ได้ริเริ่มการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  20 ก.ย.2514 เดิมโรงเรียนบ้านเขาวงเป็นโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน  ต่อมาในปี 2525  โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จนถึงปี 2546 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพ.ร.บ.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาวง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายโกวิทย์  เอียดเนตร ผอ.โรงเรียนบ้านนาตำเสา รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านเขาวง มีนักเรียน จำนวน  67 คน ครู 4 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *