สกศ.ชวนส่งผลงานวิจัยโชว์เวทีระดับชาติ

สกศ.ชวนส่งผลงานวิจัยโชว์เวทีระดับชาติ

“อำนาจ” ลงนามประกาศการส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปี 64 หวังแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ลงนามในประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่อง การส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”  โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินงานโครงการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัย
ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า

เลขาธิการสกศ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการขับเคลื่อนการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและแบบปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มีเป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหสื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นจึงขอประกาศเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงนวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 เม.ย.2564 ซึ่งผู้สนใจสามาถดูรายละเอียดการเสนอผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ https://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดโทร.0-2668-7123 ต่อ1330

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *