เลขาธิการคุรุสภาตรวจสนามสอบตั๋วครู

เลขาธิการคุรุสภาตรวจสนามสอบตั๋วครู

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ตรวจเยี่ยมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบฯ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. และจะประกาศผลสอบวันที่ 31 มี.ค. 2564 ทางเว็บไซต์ สทศ. และคุรุสภา โดยการทดสอบวันแรกที่สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย มีผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ จำนวน 1,627 คน ซึ่งทางสนามสอบมีมาตรการที่เข้มข้นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ต้องผ่านจุดคัดกรอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน รวมทั้งโชว์หลักฐานแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ  ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในภาพรวมเรียบร้อยดี 

ดร.ดิศกุล กล่าวว่า การทดสอบฯ ครั้งที่ 1 นี้ มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ ทั้งหมด 7,263 คน ในจำนวนนี้ เป็นคนไทย 7,224 คน และชาวต่างประเทศ 39 คน จำแนกผู้มีสิทธิ์สอบตามสนามสอบ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สนามสอบกรุงเทพฯ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1,627 คน และโรงเรียนทวีธาภิเศก 999 คน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1,751 คน จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 785 คน จังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1,157 คน และจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 944 คน   
เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า ในการทดสอบครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น ตั้งครรภ์ และบกพร่องทางร่างกาย ต้องนั่งวิลแชร์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ สทศ. ได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของ สทศ. เรียบร้อยแล้ว 

“จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าการสอบครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบที่มีภูมิลำเนามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 552 คน โดยสอบที่กรุงเทพฯ 531 คน ขอนแก่น 9 คน นครราชสีมา 6 คน เชียงใหม่ 4 คน และสงขลา 2 คน ซึ่งผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการป้องกันของแต่ละจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศของ สทศ.เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 อย่างเคร่งครัด” ดร.ดิศกุล กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *