วธ.ติวเข้มเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันทุจริตทั่วประเทศ

วธ.ติวเข้มเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันทุจริตทั่วประเทศ

เพื่อเป็นแกนนำไปวางแผนขยายผลและสร้างเครือข่ายการป้องกัน-เฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต วธ. ผ่านระบบทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหาร วธ. และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมที่ศูนย์ประชุม ชั้น 8 วธ.ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียง มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบให้กับเครือข่ายของ วธ. มุ่งหวังให้เครือข่ายฯ เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงให้ความร่วมมือในการสร้างสังคม สร้างวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ด้วย

นางยุพา กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรมฯ ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 400 คน ประกอบด้วยข้าราชการสำนักงานปลัด วธ.ส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี 20 คน  ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดละ 2 คน รวม 152 คน เครือข่ายของ วธ. จังหวัดละ 3 คน รวม 228 คน โดยได้นิมนต์พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร และเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม“ได้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน เป็นตัวอย่างแกนนำที่ดีนำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนเพื่อขยายผลและสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป” ปลัด วธ. กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *