‘ม.สยาม’เปิดหลักสูตรใหม่ ‘MBA-การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ’

‘ม.สยาม’เปิดหลักสูตรใหม่ ‘MBA-การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ’

ม.สยาม ร่วมกับ Thailand Coaching Academy สร้างผู้นำ “โค้ช” มืออาชีพระดับดีกรี “MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” หลักสูตรแรกของประเทศไทยในยุคสังคมท้าทายกับวิกฤตโควิดเกิดความผันผวนไปทั่วโลกสู่วิถีชีวิตใหม่ อาชีพที่เคยมีถดถอยและหายไปมากมาย แต่อีกหนึ่งอาชีพ “โค้ช(Coach)” ยังคงเป็นเทรนด์ใฝ่ฝันของผู้คนมากมาย ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยสยาม จึงร่วมกับ Thailand Coaching Academy (TCA) เปิดตัวสร้างผู้นำ “โค้ช (Coaching)” มืออาชีพพร้อมดีกรีมหาบัณฑิตในหลักสูตร “MBA-การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ (MBA – Coaching for Business Development)” นับเป็นหลักสูตรแรกของประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโค้ชเพื่อการพัฒนาธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ผสมผสานศาสตร์ Coaching ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อผู้บริหารในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างความสำเร็จได้ทั้งชีวิตส่วนตัว และการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีคุณค่าในทุกมิติ โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจากกลุ่มบริษัท Jimi The Coach ที่จะมาเสริมสร้างประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน สู่การพัฒนาผู้นำในองค์กรธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาประเทศต่อไป

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ฉายภาพของผู้บริหารองค์กรการศึกษาว่า อยากเห็นผู้เรียนหรือเด็กๆ เมื่อเข้าไปเรียนแล้วเกิดความสุข และอยากจะรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มเติม แล้วพอจบก็ตั้งคำถามบางอย่างที่ทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์ “ด้วยหลักสูตรทั่วไป จะเป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจ และเมื่อเข้าใจแล้วก็มีความรู้ แล้วก็จะมีแรงผลักดันต่อไปในการที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ หรือหลักสูตรใหม่ๆ มาเติมเต็ม ดังนั้นหลักสูตร MBA Coaching นี้ เราหวังว่าจะเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุด ในการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จทั้งในชีวิตและธุรกิจ เพราะการประสบความสำเร็จในธุรกิจเพียงอย่างเดียวจะไม่ยั่งยืน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *