ปลดล็อก’มหาวิทยาลัย’1ก.พ. จัดเรียน-สอบ-อบรมได้

ปลดล็อก’มหาวิทยาลัย’1ก.พ. จัดเรียน-สอบ-อบรมได้

รมว.การอุดมศึกษาฯ ปลดล็อกมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอน-สอบ-ฝึกอบรม-ทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้ 1 ก.พ.นี้ ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเมื่อวันที่ 28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุเนื้อหาว่า “ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในสถานที่ได้ รวมถึงการสอบ การฝึกอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้งดการเรียนการสอนในสถานที่ต่อไป โดยปรับเป็นการสอนแบบออนไลน์

ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้น สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบออนไลน์และในชั้นเรียน สำหรับนิสิตนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ไม่สามารถเดินทางมาทำงานหรือเรียนได้ ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาทราบและไม่ให้ถือว่าผู้นั้นขาดเรียนหรือขาดงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *