มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งมีที่มาจากการรวมตัวของสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาต่างๆดังนี้

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี (12 คณะ) และวิทยาเขตปทุมธานี มีสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ธัญบุรี

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต้ สำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ทุ่งมหาเมฆ

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย วิทยาเขตบางพระ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ (ชลบุรี) วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตอุเทนถวาย สำนักงานอธิการบดี อยู่ที่บางพระ ศรีราชา

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ สำนักงานอธิการบดีอยู่ที่โชติเวช

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย วิทยาเขตเพาะช่าง วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล สำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ศาลายา

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ (เชียงใหม่) วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตลำปาง วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตตาก วิทยาเขตพิษณุโลก และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง สำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ตำบลช้างเผือก เชียงใหม่

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (ตรัง) สำนักงานอธิการบดี อยู่ที่บ่อยาง สงขลา

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี สำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ หันตรา พระนครศรีอยุธยา

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สำนักงานอธิการบดี อยู่ที่นครราชสีมา

ถ้าจะทำความเข้าใจง่ายๆ พื้นฐานดั้งเดิมของสถาบันการศึกษาในอดีตที่แปรสภาพมาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่างๆในปัจจุบันก็มีชื่อเสียงมานมนาน เช่น วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ จังหวัดสงขลา โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย โรงเรียนเพาะช่าง โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ โรงเรียนช่างกลนนทบุรี โรงเรียนพณิชยการพระนคร โรงเรียนบพิตรพิมุข โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ โรงเรียนการช่างสตรีโชติเวช ฯลฯ

สถาบันเหล่านี้ผลิตบุคลากรทางอาชีวศึกษามาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย จนสถาบันที่เคยเรียนมาแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง นับเป็นศิษย์รุ่นบุกเบิกก็ว่าได้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *