รศ.ดร.วันชัย แนะอุดมศึกษา ดึงศาสตร์-ศิลป์ยืดหยุ่นทำงาน

รศ.ดร.วันชัย แนะอุดมศึกษา ดึงศาสตร์-ศิลป์ยืดหยุ่นทำงาน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายทั้งวิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมาเกิดผลกระทบอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม และยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ ธุรกรรม และกิจการต่างๆ ต้องหยุดชะงัก โดยยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด เหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นปัญหาของโลกที่ทุกประเทศจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้วิกฤติก็ย่อมมีโอกาส อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นโอกาสภายใต้วิกฤติอย่างไร ในส่วนของมหาวิทยาลัยไทยก็กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกัน ได้แก่ 1.การเปลี่ยนแปลงเรื่องจำนวนนักศึกษาที่ลดลงในหลายสถาบัน 2.การเปลี่ยนแปลงเรื่องรูปแบบ และวิธีการจัดการศึกษาในยุคของ Disruption และ AI ที่ก้าวมาในวงการอุดมศึกษาอย่างรวดเร็ว 3.ระบบการจัดสรรงบประมาณของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม ทั้งในด้านการขอรับการจัดสรร และวิธีการใช้จ่ายงบฯ 4.มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีการแข่งขันกันอย่างมากในการพัฒนาตนเอง เพื่อความอยู่รอดในยุค Disruption และการเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในวงการต่างๆ และ 5.ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของคนในองค์กรที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ปัญหาของแต่ละสถาบัน รวมถึงความยากง่ายของปัญหาก็ไม่เหมือนกัน แต่ต้องยอมรับว่าจะมีปัญหาต่างๆให้แก้ไขอย่างแน่นอน