ม.หอการค้า เอกชนหนึ่งเดียวของไทย รัสเซียจัดติดอันดับการศึกษาโลกปี2020

ม.หอการค้า เอกชนหนึ่งเดียวของไทย รัสเซียจัดติดอันดับการศึกษาโลกปี2020

เอกชนหนึ่งเดียวของไทย ที่ผ่านมาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกประจำปี 2016 – 2017 โดย QS World University Rankings 2016-2017 สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ

พบว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการจัดอันดับด้านความหลากหลายเชื้อชาติมากเป็นอันดับสามของนักศึกษา สถาบันการศึกษาแห่งเดียวมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย

โดยพบว่ามีนักศึกษาจาก 30 ประเทศทั่วโลก กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันกับ 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตจบออกไปแล้วนายจ้างพึงพอใจมากที่สุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีวิสัยทัศน์สร้างศักยภาพเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

โดยเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย นำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการเรียนภายใต้ระบบการเรียนรู้แบบ Hybrid และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ UTCC Hybrid Learning System เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่

ล่าสุดเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 จาการจัดอันดับสำนักจัดอันดับของ Round University Ranking 2020 (RUR) ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูล Clarivate Analytics และ Web of Science เป็นหลัก จัดอันดับในภาพรวมให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวของประเทศไทยติดอันดับของโลก