ทปอ.พร้อมรับทีแคส 64 ฝ่าวิกฤติเด็กลด ถกบริหารยืดหยุ่นข้ามกลุ่มมหาวิทยาลัย

ทปอ.พร้อมรับทีแคส 64 ฝ่าวิกฤติเด็กลด ถกบริหารยืดหยุ่นข้ามกลุ่มมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุม ทปอ.ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการรับนิสิตนักศึกษาในระบบทีแคสปีการศึกษา 2564 ซึ่งเริ่มต้นกระบวนการแล้ว โดยทุกมหาวิทยาลัยยืนยันว่ามีความพร้อมรับทีแคส อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยก็แสดง ความห่วงใยว่า จำนวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจะยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในระบบทีแคส ไม่เกิน 1.8 แสนคน รวมกับเด็กซิวแล้ว คงไม่เกิน 2.5 แสนคน ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเหนื่อยยากของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ และตั้งแต่มีระบบทีแคส ทปอ.ก็ได้ส่งต่อข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาทั้งภาพรวม ทั้งรายคณะวิชา ว่าสาขาวิชาใดมีคนเรียนมากหรือมีแนวโน้มผู้เรียนลดลง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการไปรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้